Seminarie fredag 2/3

”Vad som räknas som giltiga kunskapsrepresentationer och som därmed blir det som kan användas som betygsunderlag är företrädesvis skriftliga uppgifter och muntliga framställningar, trots den ökade användningen av digitala verktyg. Kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav är betydelsefulla när lärarna utformar arbetsuppgifter för eleverna, men hur dessa ska formuleras för att synliggöra kunskapsdimensioner såsom exempel samarbetsförmåga, problemlösning och kreativitet är mer svårfångat. Det saknas också stöd och redskap för att konstruera och bedöma elevers kunnande när det uttrycks i flera teckensystem och i olika medier. Lärarna behöver därför utveckla ett gemensamt språk för att kunna tala om kvaliteter i elevernas multimodala gestaltningsformer”

 

Tänker att detta är viktigt. Vi som blivande bildlärare med media som ämne två har en extra stor uppgift i detta. Dels öppnar diskussionen upp för ämnesöverskridande samarbete. OCH det behövs läggas mer tid på att omarbeta betygskriterier så att de anpassas även till digital teknik. Det är inte okej att det blir en parantes eller något varje enskild lärare får sitta med under sin planeringstid om de har någon tid över. Det behöver lyftas i arbetslag och med rektorer etc.

 

Viktigt att alla elever äntligen blir sedda ( även de utan skrift och tal som sitt främsta kommunikativa sätt) då det finns massor av sätt att lära på och lika många att förmedla VAD du lärt dig på. Dessutom, omsätter du som elev din kunskap i något som du är bekväm med eller bekant med, (exempelvis en Youtube-video?) så kommer du ha större nytta av den nya kunskapen eftersom du relaterar det lättare till vardagen.